PROCEDURA WYDAWANIA DUPLIKATÓW LEGITYMACJI SZKOLNEJ

w szkołach CENTRUM EDUKACJI ZDZ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM.

 

 

Opracowano na podstawie § 22 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 893 ze zm.).

  1. W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej Słuchacz lub jego rodzice mogą wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do procedury.
  2. Wzór wniosku pobiera się w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej.
  3. Do wniosku należy dołączyć podpisane imieniem i nazwiskiem aktualne zdjęcie legitymacyjne.
  4. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu, tj. 9 zł /słownie: dziewięć zł/
  5. Wpłat można dokonać w sekretariacie szkoły lub na wskazany rachunek bankowy. Jeśli wpłata była dokonana na rachunek bankowy, do wniosku należy dołączyć dowód opłaty skarbowej.
  6. Termin wykonania duplikatu legitymacji szkolnej – do 5 dni roboczych od złożenia opłaconego wniosku.
  7. Duplikat może zostać odebrany osobiście przez ucznia, jego rodzica/opiekuna prawnego lub przez inne osoby posiadające pisemne upoważnienie po potwierdzeniu odbioru dokumentu własnoręcznym podpisem. Duplikat może zostać wysyłany pod wskazanym we wniosku adresem, za potwierdzeniem odbioru.
  8. Duplikat ma moc oryginału i może być wystawiony ponownie.
  9. W sprawach nieuregulowanych powyższą procedurą decyzje podejmuje dyrektor szkoły.
  10. Procedura obowiązuje od roku szkolnego 2016-2017

 

 

Lidzbark Warmiński, dn. 30. września 2016

 

Wniosek do pobrania znajduje się pod tym linkiem

 

 

W-M ZDZ w Olsztynie