Do dorosłych Gimnazjalistów

Matryca

Gimnazjum dla Dorosłych

Gimnazjum dla Dorosłych w Lidzbarku Warmińskim jest placówką edukacyjną dla tych uczniów, którzy z różnych przyczyn przerwali naukę w dziennej szkole (młodzieżowej). Nauka, tak jak w szkole dziennej, trwa trzy lata. W klasie trzeciej uczniowie przystępują do egzaminu gimnazjalnego, w którym uczestnictwo jest obowiązkowe.

Podstawowe informacje:

 • Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej,
 • Realizuje program MEN,
 • Słuchacze otrzymują legitymacje oraz indeksy na cały okres nauki,
 • Szkoła wydaje zaświadczenia do ZUS i innych instytucji,
 • Egzamin gimnazjalny organizowany jest zawsze w siedzibie szkoły,

Do Gimnazjum dla Dorosłych mogą być przyjęci uczniowie od 16 roku życia wyłącznie za zgodą rodziców oraz osoby pełnoletnie. Nabór prowadzony jest do klas II i III.

Organizacja nauki:

 • nauka trwa trzy lata ( 6 semestrów) i kończy się egzaminem gimnazjalnym,
 • kształcenie odbywa się w systemie zaocznym (co tydzień)
 • szkoła organizuje dodatkowe bezpłatne korepetycje z matematyki i języka angielskiego,
 • nauka w szkole jest bezpłatna,
 • sale wykładowe, sekretariat oraz dyrekcja mieszczą się w jednym budynku,
 • W dni powszednie sekretariat jest czynny od 7.30 do 18.00; w soboty i niedziele od 8.00 do 14.00 (w wakacje sekretariat czynny tylko w dni powszednie)
 • Szkoła posiada wewnątrzszkolny system oceniania oraz regulamin.
 • Absolwenci naszego Gimnazjum, którzy podejmą dalszą naukę, są  zwolnieni z opłat czesnego w 1 semestrze LO w Lidzbarskim Centrum Edukacji.

 

Plan nauczania

Przedmioty

Nauczyciele

1. Język polski

mgr Wioletta Marcinek

2. Język angielski *

mgr Wiesław Kosel

2. Język rosyjski *

mgr Jadwiga Krumplewska

3. Historia

mgr Aleksander Stefanowicz

4. Wiedza o społeczeństwie

mgr Aleksander Stefanowicz

5. Matematyka

mgr  Andrzej Wierciszewski

6. Fizyka

mgr  Celina Dudek

7. Chemia

mgr  Alicja Topczewska

8. Biologia

mgr  Grażyna Kowalska

9.Geografia

mgr  Wiesława Hołowienko

10.Informatyka

mgr  Elżbieta Przybył

* język obcy do wyboru

Niezbędne dokumenty:

 • Świadectwo (kończenia szkoły podstawowej, lub promocyjne z gimnazjum )
 • Podanie o przyjęcie do szkoły, dostępne tutaj lub w sekretariacie szkoły
 • Kserokopia dowodu osobistego rodzica lub ucznia,
 • 2 fotografie
 • W przypadku uczniów niepełnoletnich zgoda rodziców

 

Zaliczenie semestru:

 • Obecność na wszystkich konsultacjach edukacyjnych, zwłaszcza uczniowie z obowiązkiem szkolnym
 • Pozytywna ocena z pracy kontrolnej (zaliczeniowej) z każdego przedmiotu. Tematy do opracowania otrzymuje się na zajęciach edukacyjnych.
 • Zdane egzaminy ze wszystkich przedmiotów podczas sesji egzaminacyjnej. Egzaminy mają formę pisemną i ustną. Języki oraz matematykę zgodnie z rozporządzeniem zalicza się na egzaminie pisemnym i ustnym, zaś pozostałe przedmioty zaliczane są tylko na egzaminach ustnych
 • Uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich przedmiotów gwarantuje promocję na semestr programowo wyższy.