Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy Rolnik ROL. O4 Prowadzenie produkcji Rolniczej 

realizowany jest na podstawie  Rozporządzenia MEN z dnia 16 maja 2019 roku

SYMBOL CYFROWY ZAWODU 613003

 

Uczestnikami kursu mogą być osoby, które ukończyły 18 lat, ukończyły 8-letnią szkołę podstawową, gimnazjum, zasadniczą szkołę zawodową,
średnią lub posiadają wykształcenie wyższe a chcą zdobyć nowe kwalifikacje.

 

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w zakresie kwalifikacji ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej: wyodrębnionej w zawodzie: rolnik przygotowuje do realizacji następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej,
 • wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji zwierzęcej,
 • prowadzenia i obsługiwania pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej,
 • prowadzenia sprzedaży zwierząt i produktów rolnych.

Przedmioty realizowane w formie zajęć teoretycznych  lub praktycznych:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy rolnictwa
 • Prowadzenie produkcji roślinnej
 • Dobieranie metod i środków ochrony roślin zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin
 • Prowadzenie produkcji zwierzęcej
 • Obsługa środków technicznych stosowanych w rolnictwie
 • Organizowanie zbytu zwierząt gospodarskich i produktów rolnych
 • Język angielski w rolnictwie

Podstawowe informacje:

 • Centrum Edukacji jest zarejestrowane w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych pod numerem 279433 i ma uprawnienia do organizowania kwalifikacyjnych kursów zawodowych
 • Realizujemy program MEN
 • Zajęcia realizowane są w formie zaocznej (również z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość)
 • Kurs liczy 585 godzin z podziałem na zajęcia teoretyczne (234 h) oraz zajęcia praktyczne (352 h)
 • Zapewniamy uczestnikom materiały szkoleniowe w postaci: notatnik, długopis, materiały przygotowane przez wykładowców, serwis kawowy.

 Niezbędne dokumenty:

 • Świadectwo ukończenia szkoły 
 • Podanie o przyjęcie na kurs, dostępne tutaj lub w sekretariacie Centrum Edukacji