Statut Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych

Zarządzenie Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych

 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Zaoczne Liceum dla Dorosłych  jest szkołą dla wszystkich, którzy -niezależnie od wieku- zdecydowali się na uzyskanie średniego wykształcenia. Wbrew pozorom jest to ważny etap edukacji i osobistego rozwoju każdego dorosłego człowieka, bowiem średnie wykształcenie zwiększa szansę na zdobycie atrakcyjniejszej pracy i pozwala dalej kształcić się w szkole policealnej, a matura otwiera drogę na studia wyższe. W naszej szkole możesz uzyskać jedno i drugie (średnie wykształcenie oraz maturę zdawaną przed Państwową Komisją Egzaminacyjną)

 

Czekamy na Ciebie!

Podstawowe informacje o LO:

 • Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej
 • Realizuje program Ministerstwa Edukacji Narodowej
 • Słuchacze otrzymują indeksy na cały okres nauki
 • Szkoła wydaje zaświadczenia do ZUS i innych instytucji,
 • Egzamin maturalny organizowany jest zawsze w siedzibie szkoły,
 • Słuchacze, którzy zrezygnują ze zdawania matury, otrzymują świadectwo ukończenia LO, dające im wykształcenie średnie, uprawniające do kontynuowania nauki w dwuletnich szkołach policealnych o różnych zawodach.

Kto może się uczyć?

Każdy kto skończył 18 lat a jeszcze nie ukończył 100-u :) W Zaocznym Liceum dla Dorosłych mogą uczyć się wszyscy, którzy ukończyli ośmioletnią szkołę podstawową lub gimnazjum, albo przerwali naukę w szkole dziennej (młodzieżowej). Dlatego co roku nabór jest prowadzony równocześnie do wszystkich klas.

Organizacja nauki:

 • nauka trwa trzy lata ( 6 semestrów) i kończy się egzaminem maturalnym,
 • absolwenci ZSZ są przyjmowani od razu do klasy drugiej,
 • kształcenie odbywa się w systemie zaocznym weekendowym co dwa tygodnie,
 • szkoła organizuje dodatkowe bezpłatne korepetycje z matematyki i języka angielskiego,
 • szkoła pobiera czesne, ale stosuje system zniżek i ulg i nie pobiera opłat za egzaminy (nawet poprawkowe),
 • sale wykładowe, sekretariat oraz dyrekcja mieszczą się w jednym budynku,
 • słuchacze otrzymują legitymacje szkolne, które do 24 roku życia uprawniają do ulgowych przejazdów i biletów wstępu,
 • w dni powszednie sekretariat jest czynny od 7.30 do 18.00; w soboty i niedziele od 8.00 do 14.00 (w wakacje sekretariat nieczynny tylko w weekendy),
 • szkoła posiada wewnątrzszkolny system oceniania oraz regulamin.

 

Plan nauczania

Przedmioty

Nauczyciele

1. Język polski

mgr  Wioletta Marcinek

2. Język angielski *

mgr  Wiesław Kosel 

3. Język rosyjski *

mgr  Jadwiga Krumplewska

4. Historia

mgr  Maria Tatol

5. Wiedza o społeczeństwie

mgr  Maria Tatol

6. Matematyka

mgr  Sylwia Chmura

7. Fizyka i astronomia

mgr  Ewa Baranowska

8. Chemia

mgr  Alicja Topczewska

9. Biologia

mgr  Grażyna Kowalska

10.Geografia

mgr  Wiesława Hołowienko

11.Podstawy przedsiębiorczości

mgr  Aleksander Stefanowicz

12. Informatyka

mgr  Elżbieta Przybył

* język obcy do wyboru

Niezbędne dokumenty:

 1. Świadectwo (ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły zawodowej, lub promocyjne ze szkoły ponadgimnazjalnej)
 2. Podanie o przyjęcie do szkoły,dostępne tutaj lub w sekretariacie szkoły
 3. Kserokopia dowodu osobistego,
 4. Dwie fotografie
 5. W przypadku uczniów niepełnoletnich zgoda rodziców

Złożenie powyższych dokumentów jest warunkiem podpisania umowy o naukę co jest równoznaczne z przyjęciem do szkoły.

 

Zaliczenie semestru

 • Obecność na konsultacjach edukacyjnych (min. 50%)
 • Pozytywna ocena z pracy kontrolnej (zaliczeniowej) z każdego przedmiotu. Tematy do opracowania otrzymuje się na zajęciach edukacyjnych.
 • Zdanie wszystkich egzaminów podczas dwutygodniowej sesji egzaminacyjnej. Egzaminy mają formę pisemną i ustną. Języki oraz matematykę zgodnie z rozporządzeniem zalicza się na egzaminie pisemnym i ustnym, zaś pozostałe przedmioty zaliczane są tylko na egzaminach ustnych
 • Uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich przedmiotów gwarantuje promocję na semestr programowo wyższy.