Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Zaoczne Liceum dla Dorosłych  jest szkołą dla wszystkich, którzy -niezależnie od wieku- zdecydowali się na uzyskanie średniego wykształcenia. Wbrew pozorom jest to ważny etap edukacji i osobistego rozwoju każdego dorosłego człowieka, bowiem średnie wykształcenie zwiększa szansę na zdobycie atrakcyjniejszej pracy i pozwala dalej kształcić się w szkole policealnej, a matura otwiera drogę na studia wyższe. W naszej szkole możesz uzyskać jedno i drugie (średnie wykształcenie oraz maturę zdawaną przed Państwową Komisją Egzaminacyjną)

 

Czekamy na Ciebie!

Podstawowe informacje o LO:

 • Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej
 • Realizuje program Ministerstwa Edukacji Narodowej
 • Szkoła wydaje zaświadczenia do ZUS i innych instytucji,
 • Egzamin maturalny organizowany jest zawsze w siedzibie szkoły,
 • Słuchacze, którzy zrezygnują ze zdawania matury, otrzymują świadectwo ukończenia LO, dające im wykształcenie średnie, uprawniające do kontynuowania nauki w dwuletnich szkołach policealnych o różnych zawodach.

Kto może się uczyć?

Każdy kto skończył 18 lat a jeszcze nie ukończył 100-u :) W Zaocznym Liceum dla Dorosłych mogą uczyć się wszyscy, którzy ukończyli ośmioletnią szkołę podstawową lub gimnazjum, albo przerwali naukę w szkole dziennej (młodzieżowej). Dlatego co roku nabór jest prowadzony równocześnie do wszystkich klas.

Organizacja nauki:

 • nauka trwa cztery lata (8 semestrów) i kończy się egzaminem maturalnym,
 • absolwenci ZSZ są przyjmowani od razu do klasy drugiej,
 • kształcenie odbywa się w systemie zaocznym weekendowym co dwa tygodnie,
 • szkoła organizuje dodatkowe bezpłatne korepetycje z matematyki i języka angielskiego,
 • szkoła pobiera czesne, ale stosuje system zniżek i ulg i nie pobiera opłat za egzaminy,
 • sale wykładowe, sekretariat oraz dyrekcja mieszczą się w jednym budynku,
 • słuchacze otrzymują legitymacje szkolne, które do 24 roku życia uprawniają do ulgowych przejazdów i biletów wstępu,
 • w dni powszednie sekretariat jest czynny od 8.00 do 18.00; w piątek od 8.00 do 16.00, w soboty i niedziele od 8.00 do 14.00 (w wakacje sekretariat nieczynny tylko w weekendy),
 • szkoła posiada wewnątrzszkolny system oceniania oraz regulamin.

 

Wykaz przedmiotów w roku szkolnym 2022/2023

Przedmioty

Nauczyciele

1. Język polski

mgr  Wioletta Marcinek

2. Język angielski

inż. Stanisław Iwaniuk / mgr Zbigniew Cier

3. Historia

mgr  Maria Halina Tatol 

4. Historia i teraźniejszość

mgr Wioletta Marcinek

5. Wiedza o społeczeństwie

mgr  Maria Halina Tatol

6. Matematyka

mgr  Andrzej Łabaszewski

7. Fizyka

mgr  Andrzej Łabaszewski

8. Chemia

mgr  inż. Iwona Jowik

9. Biologia

mgr  Grażyna Kowalska

10.Geografia

mgr  Wiesława Hołowienko

11.Podstawy przedsiębiorczości

mgr  Maria Żylińska

12. Informatyka

 inż. Kamil Szymański

Niezbędne dokumenty:

 1. Świadectwo (ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły zawodowej, lub promocyjne ze szkoły ponadgimnazjalnej)
 2. Podanie o przyjęcie do szkoły dostępne tutaj lub w sekretariacie szkoły
 3. Dwie fotografie
 4. W przypadku uczniów niepełnoletnich zgoda rodziców

Złożenie powyższych dokumentów jest warunkiem podpisania umowy o naukę co jest równoznaczne z przyjęciem do szkoły.

 

Zaliczenie semestru

 • Obecność na konsultacjach edukacyjnych (min. 50%)
 • Pozytywna ocena z pracy kontrolnej (zaliczeniowej) z każdego przedmiotu. Tematy do opracowania otrzymuje się na zajęciach edukacyjnych.
 • Zdanie wszystkich egzaminów podczas dwutygodniowej sesji egzaminacyjnej. Egzaminy mają formę pisemną i ustną. Języki oraz matematykę zgodnie z rozporządzeniem zalicza się na egzaminie pisemnym i ustnym, zaś pozostałe przedmioty zaliczane są tylko na egzaminach ustnych
 • Uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich przedmiotów gwarantuje promocję na semestr programowo wyższy.